Gebruiksvoorwaarden

Lees ook mijn privacybeleid hier: https://www.peter-willekens.be/privacybeleid/

Gebruik en toestemming

Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna "algemene voorwaarden") aandachtig en volledig door voordat u WWW.PETER-WILLEKENS.BE (hierna "ik", "mij", "mijn" genoemd) gebruikt. U, als bezoeker en/of gebruiker van mijn website, gaat akkoord met deze Algemene voorwaarden, en uw toegang tot en/of gebruik van mijn website, producten en/of diensten of via via e-mail aangevraagd materiaal vormt uw vrijwillige aanvaarding gebonden te zijn door deze voorwaarden, ongeacht of u ze hebt gelezen of de gelegenheid hebt gehad om ze te lezen en ervoor hebt gekozen dit niet te doen.

Deze website en alle producten en/of diensten die hierin worden aangeboden, zijn niet bedoeld voor personen onder de 18 jaar. Als u jonger bent dan 18 jaar, mag u deze website niet gebruiken of bekijken.

Juridische en financiële disclaimer

U begrijpt en stemt ermee in dat deze website en mijn producten, programma's en diensten bedoeld zijn om informatie en educatie te bieden. De verstrekte informatie is geen zakelijk, financieel of juridisch advies.

U dient een advocaat, accountant en/of financieel adviseur bij u in de buurt te raadplegen die uw specifieke zakelijke en financiële situatie begrijpt, zodat u de juiste stappen voor u en uw bedrijf kunt nemen.

Disclaimer voor inkomsten

U begrijpt en stemt ermee in dat deze website en mijn producten, programma's en diensten bedoeld zijn om informatie en educatie te bieden om u te helpen bij het bereiken van uw doelen.

U begrijpt en stemt ermee in dat uw succes volledig afhangt van uw zakelijke ervaring, motivatie en individuele capaciteiten. Er zijn geen enkele garanties met betrekking tot uw inkomsten en inkomen.

Medische disclaimer

U begrijpt en stemt ermee in dat deze website en mijn producten, programma's en diensten bedoeld zijn om informatie en onderwijs te geven en niet bedoeld zijn als medisch, psychologisch of psychiatrisch advies en niet bedoeld zijn om diagnose, behandeling, preventie, genezing of garantie te bieden.

De verstrekte informatie is geen vervanging voor professioneel medisch, psychologisch of psychiatrisch advies, diagnose of behandeling voor uw individuele toestand en omstandigheden. U dient een bevoegde en/of geregistreerde zorgverlener te raadplegen over uw individuele toestand en omstandigheid.

Stop niet met het innemen van voorgeschreven medicijnen of negeer of stel het zoeken naar medisch advies niet uit op basis van informatie op deze website en mijn producten, programma's en diensten.

Geen garantie of aansprakelijkheid

De informatie die op WWW.PETER-WILLEKENS.BE wordt verstrekt, wordt verondersteld juist te zijn wanneer ze wordt gemaakt. Ik garandeer of verklaar echter niet dat dergelijke informatie altijd actueel, nauwkeurig en/of volledig is of zal zijn. U stemt ermee in dat ik niet verantwoordelijk ben voor de juistheid van mijn website of voor eventuele fouten of weglatingen in de inhoud of in mijn producten en/of diensten die daarvan zijn gekocht of via materialen die via e-mail zijn aangevraagd.

DE INFORMATIE WORDT GELEVERD "AS IS" ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET.

U GAAT ERMEE AKKOORD DAT PETER WILLEKENS en WWW.PETER-WILLEKENS.BE OP GEEN ENKELE WIJZE JEGENS U OF ANDEREN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN MIJN WEBSITE OF DE INHOUD ERVAN, OF VAN DAARVAN GEKOCHTE PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN, OF VIA MATERIALEN GEVRAAGD VIA E-MAIL, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE EN/OF SPECIALE SCHADE.

U GAAT ERMEE AKKOORD DAT PETER WILLEKENS en WWW.PETER-WILLEKENS.BE NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG VERLIES DAT DOOR U OF UW BEDRIJF WORDT GEMAAKT, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERLIES VAN KLANTEN, VERLIES VAN GOODWILL, VERLIES VAN INKOMEN OF INKOMSTEN, VERLIES VAN VERWACHT INKOMEN, VERLIES VAN VERKOOP, VERLIES VAN GEGEVENS, COMPUTERSTORING, COMPUTERVIRUS VERKREGEN DOOR GEBRUIK VAN MIJN WEBSITE OF DE INHOUD DAARVAN OF VAN PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN DIE DAARVAN ZIJN GEKOCHT, OF VIA MATERIALEN DIE VIA E-MAIL WORDEN GEVRAAGD, OF ENIG ANDER GELIJKAARDIG PROBLEEM, OF ENIG ANDER VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK.

PETER WILLEKENS en WWW.PETER-WILLEKENS.BE'S CUMULATIEVE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE AAN U OF ANDEREN DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DEZE OVEREENKOMST ZAL NIET MEER DAN €_500___ (EUR) BEDRAGEN.

Door mijn website en de inhoud ervan te gebruiken of een dienst en/of product van mijn website te kopen of materiaal op te vragen via e-mail, stemt u in met deze beperking van aansprakelijkheid en vrijwaart u PETER WILLEKENS en WWW.PETER-WILLEKENS.BE van alle claims.

Vrijwaring

U stemt er te allen tijde mee in om PETER WILLEKENS en WWW.PETER-WILLEKENS.BE, en alle gelieerde ondernemingen, agenten of andere partijen die geassocieerd zijn met PETER WILLEKENS en WWW.PETER-WILLEKENS.BE, te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van elke oorzaak van actie, rechtszaken , vonnissen, inclusief advocaatkosten en -kosten, voortvloeiend uit uw gebruik van mijn website of de inhoud ervan, of producten en/of diensten die daarvan zijn gekocht, of via materialen die via e-mail zijn opgevraagd, evenals eventuele claims van derden van welke aard dan ook die voortvloeien uit uw acties met betrekking tot mijn website.

Mocht ik  verplicht zijn mij  te verdedigen in een actie waarbij u direct of indirect betrokken bent, stemt u ermee in om alle documenten, getuigenissen, bewijsmateriaal of andere informatie die ik nuttig acht, kosteloos te verstrekken.

Bescherming van intellectueel eigendom en persoonlijk gebruik

De materialen op mijn website, inclusief maar niet beperkt tot producten (inclusief e-cursussen), programma's, documenten, video's, foto's, afbeeldingen, ontwerpen en andere bestanden, zijn eigendom van PETER WILLEKENS en worden beschermd door Belgische intellectuele eigendomsrechten.

U mag gedeelten van WWW.PETER-WILLEKENS.BE alleen elektronisch kopiëren en afdrukken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik van PETER WILLEKENS.

PETER WILLEKENS verleent u een enkele niet-overdraagbare licentie voor het downloaden, bekijken, kopiëren en/of afdrukken van alle producten die u koopt van WWW.PETER-WILLEKENS.BE of materialen die via e-mail zijn aangevraagd, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik PETER WILLEKENS. U mag de kosten van een product of het product zelf niet delen met derden.

U mag uw inloggegevens voor WWW.PETER-WILLEKENS.BE om welke reden dan ook niet delen met derden. U mag uw toegang tot WWW.PETER-WILLEKENS.BE of de inhoud en/of materialen daarin niet verkopen of overdragen aan derden.

Bij beëindiging van deze licentie zult u alle gedownloade en/of afgedrukte kopieën van de materialen van WWW.PETER-WILLEKENS.BE die daaruit zijn verkregen, verwijderen en/of vernietigen.

U stemt ermee in dat u de inhoud van en materialen in producten en/of e-cursussen die u koopt van PETER WILLEKENS en WWW.PETER-WILLEKENS.BE niet zult gebruiken om een concurrerend product te creëren.

Elk ander gebruik van de materialen op WWW.PETER-WILLEKENS.BE, elk product dat u koopt en/of materialen die via e-mail zijn aangevraagd, inclusief maar niet beperkt tot commercieel gebruik, kopiëren, herpublicatie, distributie, overdracht, uitvoering, weergave, of reproductie anders dan hierboven aangegeven, is ten strengste verboden.

U stemt ermee in dat u mijn website, producten (inclusief e-cursussen), programma's, documenten, video's, foto's, afbeeldingen, ontwerpen en andere bestanden niet zult gebruiken op een manier die een inbreuk vormt op mijn intellectuele eigendomsrechten. Ongeoorloofd gebruik vormt diefstal en ik behoud mij het recht voor om diefstal te vervolgen in de ruimste zin van de wet.

Uw licentie voor mij

Wanneer u een bericht, opmerking, afbeelding of andere inhoud indient die u uploadt, publiceert of weergeeft op of via mijn website ("Gebruikersinhoud"), verleent u mij een eeuwigdurende, niet-exclusieve, royaltyvrije wereldwijde licentie om kopiëren, reproduceren, distribueren, overdragen, weergeven, uitvoeren en afgeleide werken maken van dergelijke Gebruikersinhoud in alle media of formaten voor reclame en marketing of andere wettige doeleinden.

U behoudt het recht om uw Gebruikersinhoud op elk moment te verwijderen.

Als u uw gebruikersinhoud verwijdert, vervalt de aan mij verleende licentie, maar ik behoud de licentie voor zover enige gebruikersinhoud is opgenomen in mijn advertenties en/of marketing of op mijn inhoudssites.

Gebruikersbeperkingen

U stemt ermee in dat u geen Gebruikersinhoud zult plaatsen, verzenden, uploaden of anderszins beschikbaar zult stellen die schadelijk, bedreigend, lasterlijk, onwettig, beledigend, intimiderend, obsceen, vulgair, haatdragend of anderszins verwerpelijk is.

U stemt ermee in deze website en mijn producten, programma's en diensten alleen voor wettige doeleinden te gebruiken.

Getuigenissen

Mijn website kan van tijd tot tijd getuigenissen bevatten. Het zijn voorbeelden. Hoewel deze getuigenissen nauwkeurige en eerlijke weergaven zijn van echte klanten of klanten die hun mening over mijn website, producten en/of diensten delen, zijn ze geen garantie dat alle klanten of klanten dezelfde, vergelijkbare of betere ervaring zullen hebben.

Geen formele goedkeuringen

Elke verwijzing of link naar andere bedrijven, evenementen, diensten of producten op mijn website, blog of in mijn e-mails is geen garantie voor uw succes en/of tevredenheid met en is geen goedkeuring van genoemde bedrijven, evenementen, diensten of producten.

U begrijpt en stemt ermee in dat u uw eigen oordeel moet gebruiken om te bepalen of andere bedrijven, evenementen, diensten of producten gunstig voor u en/of uw bedrijf kunnen zijn.

U stemt ermee in dat ik niet aansprakelijk ben als u ervoor kiest om een aankoop te doen bij een gerefereerd bedrijf, evenement, dienst of product en ontevreden wordt. U stemt ermee in mij schadeloos te stellen en te vrijwaren mocht dit gebeuren.

Gelieerde openbaarmaking

Ik kan ervoor kiezen om van tijd tot tijd een gelieerde link te plaatsen naar producten en/of diensten waarvan ik denk dat ze aansluiten bij mijn eigen producten en/of diensten. U begrijpt dat ik mogelijk een financiële vergoeding of andere betaling ontvangen als gevolg van uw aankoop van een product en/of dienst via de link.

U begrijpt en stemt ermee in dat u uw eigen oordeel moet gebruiken om te bepalen of u een aankoop doet via een gelieerde link. U stemt ermee in dat ik niet aansprakelijk ben als u ervoor kiest om een aankoop te doen via een gelieerde link en ontevreden wordt. U stemt ermee in mij schadeloos te stellen en te vrijwaren mocht dit gebeuren.

Links van derden

Van tijd tot tijd kan ik een link plaatsen naar een website van derden. Deze links zijn uitsluitend bedoeld voor uw opleiding en informatie en vormen geen goedkeuring door PETER WILLEKENS en WWW.PETER-WILLEKENS.BE. Als u deze links gebruikt, verlaat u mijn website.

U stemt ermee in dat PETER WILLEKENS en WWW.PETER-WILLEKENS.BE niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud, beschikbaarheid of juistheid van andere websites die mogelijk aan mijn website zijn gekoppeld. Ik geef geen enkele garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot inhoud, beschikbaarheid of nauwkeurigheid van derden.

Door op een link naar een website van derden te klikken, stemt u ermee in dat u dit naar eigen goeddunken, vrijwilligheid en op eigen risico doet. U stemt ermee in dat PETER WILLEKENS en WWW.PETER-WILLEKENS.BE niet aansprakelijk zijn voor enige schade of verlies veroorzaakt door uw toegang tot of gebruik van informatie, materialen, producten of diensten op en/of gekocht van een gelinkte website van derden.

Door op een link naar een website van derden te klikken, kunt u derden toestaan uw persoonlijke gegevens te verzamelen en/of te delen. Het privacy beleid en de algemene voorwaarden op die websites van derden kunnen verschillen van die van WWW.PETER-WILLEKENS.BE. U wordt aangemoedigd om het privacy beleid en de algemene voorwaarden te lezen van elke gelinkte website van derden die u bezoekt.

Betalingen

U begrijpt en stemt ermee in dat u financieel verantwoordelijk bent voor alle aankopen die u of een derde namens u doet.

Alle persoonlijke informatie die u verstrekt als onderdeel van het aankoopproces voor een product of dienst op mijn website, kan zowel door mij als door mijn externe betalingsverwerkingsproviders worden verzameld. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, naam, e-mailadres, factuurgegevens en creditcardnummer. Lees mijn privacy beleid met betrekking tot hoe ik omga met uw persoonlijke gegevens.

Mijn externe betalingsverwerkingsproviders hebben mogelijk een privacy beleid en algemene voorwaarden die verschillen van de mijne. Ik ben niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het onafhankelijke beleid van mijn externe betalingsverwerkingsproviders. U wordt aangemoedigd om het onafhankelijke beleid op de websites van externe betalingsverwerkingsproviders te lezen.

U begrijpt en vrijwaart mij van aansprakelijkheid voor enige schade of verlies veroorzaakt door uw aankoop op mijn website of door uw omgang met mijn externe betalingsverwerkingsproviders.

Terugbetaling

U kunt zich op elk moment terugtrekken uit alle services, maar u bent verantwoordelijk voor betalingen volgens de volgende annuleringsvoorwaarden:

-U bent aansprakelijk voor een volledige terugbetaling tot 48 uur vóór een geplande sessie voor een enkele sessie of een pakket sessies (met uitzondering van maandelijks terugkerende sessies). Reeds geleverde diensten komen niet in aanmerking voor restitutie. Gekochte producten komen niet in aanmerking voor restitutie. Alle geboekte sessies moeten formeel worden geannuleerd of verplaatst binnen 48 uur van tevoren via email of de Calendly-link die naar de e-mail is verzonden, anders wordt er geen restitutie verleend.

Als je een terugkerend maandelijks pakket hebt gekocht, heb je recht op een volledige terugbetaling tot 48 uur voor een geplande sessie minus een eenmalig bedrag van € 200. Reeds geleverde diensten komen niet in aanmerking voor restitutie. Gekochte producten komen niet in aanmerking voor restitutie. Alle geboekte sessies moeten formeel worden geannuleerd of verplaatst binnen 48 uur van tevoren via email of de Calendly-link die naar de e-mail is verzonden, anders wordt er geen restitutie verleend.

Als u met een creditcard betaalt en een terugbetaling van het geld aanvraagt, wordt uw terugbetaling verminderd met eventuele creditcardkosten die tegen mij  in rekening worden gebracht. Creditcardkosten zijn geschat en worden in rekening gebracht op basis van wat mij in rekening wordt gebracht door de creditcardverwerker.

Ik tolereer of accepteren geen enkele vorm van terugboeking van uw creditcardmaatschappij.

Beëindiging

Ik behoud me het recht voor om uw toegang tot mijn website op elk moment en om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk te beëindigen.

Geschillenbeslechting en jurisdictie

Deze Algemene voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd volgens de BELGISCHE wetten, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke principes. De dichtstbijzijnde rechtbank Limburg heeft exclusieve jurisdictie over elke zaak of controverse die voortvloeit uit uw gebruik van mijn website of de inhoud ervan, of producten en/of diensten die daarvan zijn gekocht, of via materialen die via e-mail zijn aangevraagd.

Door gebruik te maken van mijn website of de inhoud ervan, of producten en/of diensten die daarvan zijn gekocht, of via materialen die via e-mail zijn aangevraagd, onderwerpt u zich aan de exclusieve jurisdictie en locatie van deze rechtbanken en doet u afstand van elke verdediging van forum non conveniens.

In het geval dat PETER WILLEKENS een claim moet indienen voor een schending van deze Algemene voorwaarden door middel van onderhandeling, procesvoering, bemiddeling of arbitrage, heb ik het recht om de honoraria en kosten van advocaten terug te vorderen.

Scheidbaarheid

Indien een bepaling van deze Algemene voorwaarden niet-afdwingbaar of ongeldig wordt verklaard, blijven alle overige bepalingen volledig van kracht.

Wijziging Algemene Voorwaarden

Ik kan deze Algemene voorwaarden op elk moment wijzigen, wijzigen of bijwerken en zal u ten minste 10 dagen voorafgaand aan de implementatie van dergelijke wijzigingen op de hoogte stellen door middel van een opvallende kennisgeving op mijn website. Ik raad u aan de Algemene voorwaarden te controleren wanneer u mijn website bezoekt om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van mijn meest actuele beleid.

Door deze website te blijven gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de meest recente versie van deze Algemene voorwaarden, ongeacht of u ze hebt gelezen of de gelegenheid hebt gehad om ze te lezen en ervoor hebt gekozen dit niet te doen.

ALS U VRAGEN OF ZORGEN HEEFT OVER DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, NEEM DAN CONTACT OP MET: PETER@PETER-WILLEKENS.BE

>
Cookie's op peter-willekens.be

Deze website heeft haar privacybeleid bijgewerkt in overeenstemming met wijzigingen in de gegevensbeschermingswetgeving van de Europese Unie, voor alle leden wereldwijd. We hebben ook ons privacybeleid bijgewerkt om u meer informatie te geven over uw rechten en verantwoordelijkheden met betrekking tot uw privacy en persoonlijke informatie. Lees dit om de updates te bekijken over welke cookies we gebruiken en welke informatie we verzamelen op onze site. Door deze site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met ons bijgewerkte privacybeleid.